A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Menü

ÁSZF

PREAMBULUM

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Veresi Paradicsom Korlátolt Felelősségű Társaság által a veresiparadicsom.online címen üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen dokumentum minden rendelkezését kötelező érvényűnek elfogadja. A jelen dokumentum nem kerül iktatásra, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK:

 • „Társaság”: a Veresi Paradicsom Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-193195, székhely: 2112 Veresegyház, Kisrét utca 2., adószám: 14986059-2-13, képviseli: Márkus Zsolt ügyvezető).
 • „Felhasználó”: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a Társaság által kínált Terméket megvásárolja, illetőleg a Társaság által kínált Szolgáltatást igénybe veszi.
 • „Felek”: jelen Általános Szerződési Feltételekben a Társaság és Felhasználó együttesen.
 • „Weboldal”: A Társaság www.veresiparadicsom.online címen található weboldala, ahol a Felhasználó a Társaság által kínált Terméket meg tudja vásárolni, illetve a Társaság által kínált Szolgáltatást igénybe tudja venni.
 • „Szolgáltatás”: a Társaság által a Felhasználó részére, a Weboldalon nyújtott szolgáltatás.
 • „Termék”: a Társaság által előállított és értékesítésre kínált termék, melyet a Felhasználó a Weboldalon található Webáruházban vásárolhat meg.
 • „Webáruház”: a Társaság Weboldalán található online vásárlási felület”.
 • „Általános Szerződési Feltételek”: a jelen általános szerződési feltételek.

 

 

JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2007. évi CXXVIII. törvény az általános forgalmi adóról;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 


1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Felek jogait és kötelezettségeit, arra az esetre vonatkozóan, amennyiben a Felhasználó a Weboldalon Terméket vásárol vagy a Társaság által nyújtott Szolgáltatást a Weboldalon igénybe veszi.


1.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek a Társaság Weboldalán keresztül nyújtott Termék értékesítésre és Szolgáltatás nyújtásra terjednek ki.


1.3 A jelen Általános Szerződési Feltételek elérhetők és letölthetők a Társaság Weboldaláról.


1.4 Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a Felhasználó a Weboldalon terméket vásárol vagy a Weboldalon a Társaság Szolgáltatását igénybe veszi, úgy kizárólag elektronikus szerződést köteles kötni a Társasággal, mely elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, így nem minősül írásbeli szerződésnek. Az ilyen szerződéseket a fogyasztók védelméről szóló 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgáló, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet szabályozza.


1.5 A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. április 29. napjától hatályosak és a Társaság általi visszavonásáig maradnak hatályban. A Társaság a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan jogosult módosítani. Amennyiben a Társaság a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely okból (pl.: a Társaság működésével, működtetésével kapcsolatos okból, jogszabályváltozás miatti okból) módosulnak, úgy arról a Társaság a Felhasználót minden esetben a Weboldal felületén a változás hatályba lépését megelőző 72 órán belül tájékoztatja.

1.6 Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjednek a Felek közötti valamennyi online létrejött jogügyletre, akár Magyarország területén belül, akár azon kívül. 


1.7 Jelen Általános Szerződési Feltételek általános jelleggel szabályozzák a Felek között létrejövő jogviszonyokat. A Felek jelen Általános Szerződési Feltételekkel rendelkezéseitől közös megegyezéssel, írásban bármikor eltérhetnek, a Felek között létrejövő külön megállapodásokat a jelen Általános Szerződési Feltételek szabályaitól eltérő rendelkezéseket tartalmazhatnak, illetve jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott tárgykörökre is kitérhetnek.

 


2. A TÁRSASÁG, MINT SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÓ ADATAI


2.1 Cégnév:                        Veresi Paradicsom Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű


Székhely:                     2112 Veresegyház, Kisrét utca 2.

Cégjegyzékszám:         13-09-193195

Adószám:                     14986059-2-13

Statisztikai számjel:       14986059-0113-113-13

Nyilvántartó bíróság:     Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Képviseletre jogosult:    Márkus Zsolt ügyvezető

E-mail elérhetőség:       info@veresiparadicsom.hu

Telefonszám:                +36 28 200 051

 

2.2 Tárhely-szolgáltató adatai:


Név:                              Shoprenter.hu Kft.

Székhely:                     4028 Debrecen, Kassai út 129.

Cégjegyzékszám:         09 09 020636

Adószám:                     23174108209

Telefon:                        +36 1 234 5012

E-mail:                          info@shoprenter.hu

 

 

 

3. A TÁRSASÁG ÁLTALI TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS FELTÉTELEI


A Weboldalon működő Webáruházban a Felhasználó a Társaság által termesztett koktél paradicsom Termékeket vásárolhatja meg, illetve a Társaság által kínált Szolgáltatást rendelheti meg. A vásárlás vagy a Szolgáltatás igénybevétele történhet regisztrációval vagy regisztráció nélkül. A vásárlás vagy a Szolgáltatás igénybe vételének feltétele a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása és az adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele.

 

  

3.1. Regisztráció:


3.1.1. A Felhasználó jogosult a Weboldalon regisztrálni, mely esetben a regisztráció véglegesítésre / érvényesítésre kerül a Társaság által. A Felhasználó a regisztráció során kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket teljes körűen megismerte és elfogadja, a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felhasználó a regisztráció során szintén kijelenti, hogy a Társaság adatkezelési tájékoztatójának tartalmát teljes körűen megismerte és az adatkezelési tájékoztató tartalmát tudomásul veszi, továbbá, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó személyes adatait regisztrációs nyilvántartási céllal kezelje.


3.1.2. A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációkor köteles az alábbi adatok megadására:
e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám. A Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy a regisztráció során köteles valós adatok megadására. A Társaság a regisztráció véglegesítéséhez szükséges visszaigazoló e-mail üzenetet küld a Felhasználó részére. A Felhasználó regisztrációja kizárólag abban az esetben érvényes, ha a Társaság által küldött visszaigazoló e-mailben – az abban meghatározott módon – a regisztrációt visszaigazolja.

 

3.1.3. A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációt követően bármikor jogosult a regisztrációjának törlésére. Ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó regisztrációját törölje, a Felhasználó köteles a Társaság e-mail címére megküldött e-mail útján, a törlési szándékát írásban jelezni. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció törlésére vonatkozó e-mail üzenetet küld a Társaság e-mail címére, úgy a Társaság a Felhasználó regisztrációját és adatait az e-mail beérkezését követő legkésőbb 24 órán belül törli. A Felhasználó a regisztráció törlésére vonatkozó e-mail üzenetét kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail címéről küldheti meg a Társaság részére.  


3.2. Az értékesítés általános szabályai:


3.2.1. A Termék vagy Szolgáltatás Weboldalon feltüntetett vételára (ellenértéke) tartalmazza az általános forgalmi adót és a Termékek csomagolási költségeit. A Termék vételára további költségeket (pl.: szállítási díj) nem tartalmaz. A Termék vagy Szolgáltatás vételára (ellenértéke) magyar forintban kerül meghatározásra és feltüntetésre.  A Társaság jogosult a Termék vételárának vagy a Szolgáltatás ellenértékének egyoldalú módosítására. Amennyiben a Társaság a Termék vételárát vagy Szolgáltatás ellenértékét módosítja, úgy az új, módosított vételár (ellenérték) a Weboldalon feltüntetésre kerül. A vételár (ellenérték) módosítás előtt megrendelt Termék vagy Szolgáltatás vételárát (ellenértékét) az utóbb bekövetkezett módosítás nem befolyásolja.


3.2.2. Amennyiben a Társaság Weboldalán téves vételár (ellenérték) került feltüntetésre valamely Termék vagy Szolgáltatás vonatkozásában, úgy a Társaság nem köteles a Terméket vagy Szolgáltatást a téves vételáron (ellenértéken) értékesíteni és szállítani. Ebben az esetben a Társaság jogosult közölni a Termék vagy Szolgáltatás valós vételárát (ellenértékét) és a Terméket vagy Szolgáltatást ezen a vételáron (ellenértéken) értékesítésre ajánlani, mely vételár (ellenérték) megismerését követően a Felhasználó jogosult a Terméket vagy Szolgáltatást a valós vételáron (ellenértéken) megvásárolni vagy indokolás nélkül elállni a vásárlástól.


3.2.3. A Felhasználó a Weboldalon a Termékre vonatkozó alábbi információkat ismerheti meg:

 • a Termék megnevezése,
 • a Termék kiszerelése (súlyban és csomagolási egységben kifejezve),
 • a Termék fogyasztói árát,
 • a Termék egységárát kilogrammra vetítetten.

 

3.2.4. A Termék mellett elhelyezett kép csupán illusztráció, a Termék fizikai megjelenésének bemutatása érdekében.


3.2.5. A Weboldalon értékesített Termékek a Weboldalon feltüntetett kiszerelésben és összeállításban kizárólag online vásárolhatók meg.


3.2.6. Amennyiben a Társaság valamely Termék vonatkozásában akciós árat alkalmaz, úgy az akciós ár közzétételével együtt a Weboldalon közzéteszi az akció feltételeit és időtartamát.   


3.3. A rendelés menete:


3.3.1. A Felhasználó regisztráció után bejelentkezik, illetve regisztráció nélküli vásárlás esetében megadja a kért személyes adatokat (e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, lakcím, szállítási cím).


3.3.2. A Felhasználó a „Rendelés” menüpont alatt a kívánt mennyiségű Terméket a „Kosár”-ba helyezi. A Társaság a Weboldalon feltünteti, hogy a Felhasználó által megvásárolni kívánt Termék aktuálisan a Társaság rendelkezésére áll-e.  


3.3.3. A Felhasználó a rendelés véglegesítése előtt áttekinti a „Kosár” tartalmát, ellenőrzi a Termék vételárának végösszeget, a Termék szállítási költségét, valamint a szállítási adatokat és a saját személyes adatait. Amennyiben a Felhasználó adatbeviteli hibát észlel, úgy lehetősége van azt kijavítani, illetve további Terméket helyezhet a „Kosár”-ba, valamint a „Kosár”-ba helyezett Terméket el is távolíthatja. Amennyiben a Felhasználó a „Kosár” tartalmát és a rendelési adatokat megfelelőnek találja, a „Rendelés” ikonra kattintással elküldi rendelését a Társaságnak.


3.3.4. A „Rendelés” ikonra kattintást követően a Weboldal átirányítja a Felhasználót a Simple Pay fizetési oldalára, ahol személyes- és bankkártya adatainak megadásával a Felhasználó kiegyenlítheti a „Kosár”-ba helyezett Termékek ellenértékét.


3.3.5. A Társaság a sikeres vagy sikertelen fizetésről, illetve a rendelés aktuális állapotáról visszaigazoló e-mailben értesíti a Felhasználót. A Társaság köteles a Felhasználó megrendelésének beérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton (e-mail útján) haladéktalanul visszaigazolni, mely e-mail tartalmazza a rendelés adatait, így különösen: a Felhasználó személyes adatait, a szállítási címet, a szállítási díjat, a megrendelt Termékek adatait és felsorolását, a rendelés folytán fizetendő teljes végösszeget (beleértve a megrendelt Termékek és Szolgáltatások ellenértékét és a szállítási költséget is), a rendelés azonosítóját. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Társasághoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.


3.3.6. A Felek rögzítik, hogy a Felhasználó által, a Weboldalon leadott rendelés kizárólag akkor tekinthető véglegesnek, ha a Felhasználó a Társaság részére valamennyi, a 3.3.5. pontban meghatározott adatot megadta, továbbá a Felhasználó a megrendelt Termék és Szolgáltatás vételárát (ellenértékét) a 3.3.4. pontban meghatározottak szerint maradéktalanul teljesítette.


3.3.7. Amennyiben a Társaság a rendelés véglegesítését követően a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a Felhasználó által megrendelt Termék vagy Szolgáltatás nem áll rendelkezésére, úgy a Társaság köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által megfizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a vételár beérkezésétől számított harminc napon belül visszatéríteni.


3.3.8. Amennyiben a Felhasználó a Társaság Weboldaláról Terméket rendel, úgy a Felek között elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, amelyre a 2013. évi V. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.


3.4. Fizetési feltételek:


3.4.1 A Felhasználó a Weboldalon megrendelt Termék vagy Szolgáltatás ellenértékét, azaz a vételárat (ellenértéket), valamint a szállítási költségeket kizárólagosan előre fizetéssel, a Simple Pay fizetési rendszerén keresztül teljesítheti a Társaság részére. A Felhasználó fizetése közvetlenül az OTP Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. A Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felhasználó bankkártya adatait (szám, lejárati dátum, biztonsági kód) nem ismeri meg a fizetés során, arra vonatkozóan információt nem tárol. Amennyiben a Felhasználó a SimplePay fizetési opcióval fizetni kíván, úgy köteles a bankkártya adatainak megadására a Termék vagy Szolgáltatás ellenértékének kifizetése érdekében. A Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy a biztonságot szem előtt tartva a SimplePay folyamatosan nyomon követi és felügyeli az egyes tranzakciókat.


3.4.1.1. A tranzakció lépései:


3.4.1.1.1. A Felhasználó a „Rendelés” ikonra kattintást követően átirányításra kerül a SimpePay fizetési oldalára, ahol a 3.4.1. pontban írt adatok megadásával veszi kezdetét a tranzakció.


3.4.1.1.2. A Felhasználó az adatok megadását követően ellenőrzi azok helyességét.


3.4.1.1.3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.


3.4.1.1.4. A Felhasználó a fizetés eredményéről e-mail útján is értesítést kap, majd a fizetés megtörténtét követően a SimplePay rendszere visszairányítja a Felhasználót a Weboldalra.


3.4.1.1.5. A fizetéshez az alábbi bankkártya adatok megadása szükséges:

 • kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 12 jegyű szám),
 • lejárati dátum (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő hh/éé formátumú szám),
 • érvényességi kód (a kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három számjegye, amennyiben nem szerepel ilyen kód, az erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni).


3.4.2. A Társaság a Termék megvásárlása esetén a Felhasználó részére elektronikus számlát állít ki, mely elektronikus számlát a Felhasználó e-mail címére megküldi. Azzal, hogy a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket a regisztráció során elfogadja, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó részére elektronikus számlát állítson ki. A Társaság által kiállított elektronikus számlát a Társaság a vonatkozó jogszabályok alapján (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint) megőrzi és tárolja, így az a Társaságnál elektronikus úton elérhető. A Társaság által kiállított elektronikus számla minden esetben megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.


3.5. Szállítási feltételek


3.5.1. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Termék vételára a Termék szállítási költségeit nem tartalmazza, így a Társaság a Felhasználó részére a Terméket kizárólagosan szállítási díj ellenében szállítja ki. A szállítási díj mértékéről a Társaság a Felhasználót legkésőbb a rendelés véglegesítése során tájékoztatja. A szállítási díj mértéke az elektronikus számlán szintén feltüntetésre kerül.


3.5.2. A Termék kiszállítását a Társaság saját belátása szerint jogosult megszervezni, e körben a Társaság saját belátása szerint jogosult közreműködőt igénybe venni.


3.5.3. A Termék kiszállítására kizárólag abban az esetben kerül sor, hogy a Felhasználó a Termék valamennyi díját a jelen Általános Szerződési Feltételek 3.4. pontjában meghatározott módon teljesítette a Társaság részére.


3.5.4. A Felek rögzítik, hogy a Társaság a Terméket – annak jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon történő megrendelése esetén, a megrendelés visszaigazolását követő – legkésőbb 15 napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani.


3.5.5. A Felhasználó által megrendelt Termékek kiszállítása munkanapokon, 8:00-17:00 óra között történik, a Felhasználó által a Termék megrendelése során megadott szállítási címre. A Társaság a Terméket két alkalommal kísérli meg kiszállítani a a Felhasználó által megadott szállítási címre. Amennyiben a Termék kiszállítási második alkalommal is sikertelen volt, úgy a megrendelt Termék visszaszállításra kerül a Társasághoz. A Felhasználó jogosult a Termék újraszállítását kérni, amennyiben az ismételt szállítási díjat a Társaság részére a 3.4. pontban írt módon megfizeti.


3.6. Elállási jog


3.6.1. A jelen pontban rögzített elállási jog kizárólag olyan természetes személy Felhasználót illet meg, aki a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el, továbbá a Társaságtól Terméket vásárol vagy a Társaság Szolgáltatását igénybe veszi, így fogyasztónak (a továbbiakban: Fogyasztó) minősül.


3.6.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót a 3.6.3. pontban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. 


3.6.3. A Fogyasztó a 3.6.2. pontban rögzített elállási vagy felmondási jogát a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a Terméknek,

ab) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

3.6.4. A Fogyasztó a 3.6.3. pontban meghatározott elállási jogát a Termékre vonatkozó szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.


3.6.5. Amennyiben a Fogyasztó úgy dönt, hogy a Társaságtól megrendelt bármely Termék vonatkozásában a 3.6.3. pontban rögzített elállási jogával élni kíván, úgy erről a Társaságot a jelen Általános Szerződési Feltételek 6.1. pontjában rögzített postai címre elküldött elállási nyilatkozatával teheti meg. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó elállási nyilatkozat (a továbbiakban: elállási nyilatkozat) minta a jelen Általános Szerződési Feltételek M/1 számú mellékletét képezi.


3.6.6. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a 3.6. pontban rögzítetteknek megfelelően gyakorolta.


3.6.7. Amennyiben a Fogyasztó a Társaságnak megküldi elállási nyilatkozatát, úgy a Társaság annak beérkezéséről haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót. Az elállási nyilatkozat akkor minősül érvényesnek és hatályosnak, ha az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül megküldi a Társaságnak a 6.1. pontban rögzített postai címre.


3.6.8. Amennyiben a Fogyasztó a szerződéstől eláll, úgy a Társaságtól vásárolt Terméket köteles haladéktalanul az alábbi címre visszajuttatni a Társaságnak:


Cím:           Veresi Paradicsom Kft., 2112 Veresegyház, Kisrét utca 2.

 

Kizárólag abban az esetben minősül betartottnak a visszaküldési határidő, ha a Fogyasztó 14 naptári napon belül visszaküldi a Terméket a Társaságnak. A Fogyasztó a Terméket sértetlenül, megküldéskori állapotában köteles visszajuttatni a Társaság részére. A Termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Amennyiben a Fogyasztó igényli, úgy a Fogyasztó költségére a Társaság gondoskodik a Termék visszaszállításáról.

 

A Fogyasztót kártérítési felelősség terheli a Termék minden olyan értékcsökkenéséért, amely a Termék nem megfelelő kezeléséből vagy nem haladéktalan visszaküldéséből ered.

 

3.6.9. A Fogyasztó szabályszerű elállása esetén a Társaság az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül gondoskodik a Termékért fizetett teljes ellenszolgáltatás (vételár, szállítási díj) visszatérítéséről. A Társaság mindaddig jogosult visszatartani a teljes ellenszolgáltatást, míg a Fogyasztó által megrendelt Termék a Társasághoz vissza nem érkezik. Az ellenszolgáltatás visszatérítése banki átutalás útján történik, a Fogyasztó által az elállási nyilatkozatban megjelölt bankszámlára.

 


4. SZELLEMI ALKOTÁSOK


4.1. A Weboldalon található bármely, a Társaság által vagy a Társaság javára létrehozott szellemi alkotás, így különösen, de nem kizárólag szoftver, szerzői jog által védett videó, kép, hangalkotás, védjegyoltalomra alkalmas megjelölés, védjegy, szabadalmaztatható találmány (a továbbiakban együttesen: „szellemi alkotás”), továbbá a Társaság által létrehozott vagy megszerzett vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok (a továbbiakban: „know-how”) tulajdonjoga és valamennyi felhasználási vagyoni joga kizárólag a Társaságot illeti.


4.2. Figyelemmel az 4.1. pontra, a Társaság kizárólagosan jogosult a szellemi alkotások és know-how felhasználására, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi módokon:
                                               i.     átdolgozás, feldolgozás, módosítás, megváltoztatás, bármely más termékben és szellemi alkotásban történő felhasználás;

                                              ii.     akár analóg, akár digitális, akár közvetlen, akár közvetett, akár időleges, akár végleges jelleggel történő rögzítés, többszörözés, beleértve kép- és hanghordozón történő rögzítést, másolást számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra;

                                             iii.     terjesztés, ideértve a bérbeadást, haszonkölcsönbe adást, forgalomba hozatalt, forgalomba hozatalra való felkínálást, tulajdonjog átruházását, a forgalomba hozatal céljából való behozatalt, kereskedelmi célból történő birtoklást is;

                                             iv.     nyilvános bemutatás, előadás;

                                              v.     kiállítás.

 

4.3. A Weboldalon található bármely anyagot átvenni vagy másolni kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet, emellett az anyag felhasználása során a Társaságra való hivatkozás feltüntetése kötelező. A Társaság fenntartja a jelen pontban rögzített valamennyi jogát a Szolgáltatás összes elemére.


4.4. Amennyiben a Weboldalon található bármely szellemi alkotás vagy know-how felhasználására a Társaság engedélye nélkül kerül sor, úgy a Társaság kötbérre jogosult, melynek mértéke jogsértésenként (jogellenes cselekményenként) 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint. A Felhasználó a kötbér mértékét kifejezetten elfogadja, annak összegszerűségét a jövőben nem vitatja, ezen jogáról a jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten lemond.

 


5. A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE A SZOLGÁLTATÁS VONATKOZÁSÁBAN


5.1. A Társaság a Felhasználóval kötött elektronikus szerződés alapján, a Weboldalon 99%-os rendelkezésre állást vállal. A felek a Társaság előzőekben írt 99%-os rendelkezésre álláson felüli felelősségét kizárják.


5.2. A Felek kizárják a Társaság felelősségét a Társaságnak fel nem róható, illetve a Társaság részére más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások üzemzavaraiért és/vagy hibáiért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a hozzáférést akadályozó üzemzavarokat, hibákat.


5.3. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációkor helytelen / pontatlan adatokat határoz meg (pl.: szállítási cím), és ebből kifolyólag a Termék szállítása vagy a Szolgáltatás teljesítése körében bármely késedelem vagy hibás teljesítés áll be, úgy a Felek a Társaság felelősségét kizárják, tekintettel a Felhasználó által megadott hibás adatokra.


5.4. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalat használni kívánja, úgy a Felhasználó kötelezettsége, hogy a Weboldal használatához szükséges szoftvereket és hardvereket saját maga részére biztosítsa, a hozzáférés technikai feltételeit megteremtse. A Felek kizárják a Társaság felelősségét a Weboldal használata vonatkozásában, ha a Weboldal használatához szükséges szoftverekkel és hardverekkel a Felhasználó nem rendelkezik, továbbá azok beállításai a Weboldal használatához nem megfelelőek. A Weboldal használatához szükséges hardverek és szoftverek beállítása a Felhasználó feladata és kötelezettsége.


5.5. A Társaságot kizárólag a Társaság szerződésszegése vagy a Társaság egyéb jogellenes magatartása esetén terheli felelősség a Weboldal üzemeltetése és a megrendelések teljesítése körében. A Társaság kártérítési kötelezettsége legfeljebb a Termék megvásárlásáért vagy a Szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználó által a Társaság részére ténylegesen teljesített ellenérték mértékéig áll fenn. A Felhasználó a Terméket vagy Szolgáltatást saját elhatározása alapján, saját kockázatára rendeli meg.


5.6. A Felhasználó köteles a Társaságot haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a Felhasználó fiókján belül jogosulatlan felhasználásra kerül sor. A Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatából eredő, a Társaságnak okozott kárért.


5.7. A Társaság jogosult a Weboldalon a Felhasználó tevékenységének korlátozására és/vagy valamely Termék leszállításának megtagadására és/vagy valamely Szolgáltatás nyújtásának megtagadására, amennyiben a Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételeket feltételeket megszegi.

 


6. PANASZ


6.1. Amennyiben a Felhasználó a Weboldal működésével vagy a Társaság tevékenységével kapcsolatban panaszt (a továbbiakban: panasz) kíván előterjeszteni, azt írásban vagy szóban, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:


Postai cím:                              Veresi Paradicsom Kft., 2112 Veresegyház, Kisrét utca 2.

E-mail:                                      info@veresiparadicsom.hu

Telefon:                                   +36 28 200 051

+36 70 631 0377

 

6.2. A panasz bejelentésben a Felhasználó az alábbi adatait, illetve az alábbi körülményeket köteles a Társaságnak megadni:


panaszos neve,
panaszos lakcíme,
panaszos telefonszáma,
panaszos e-mail elérhetősége,
panasz leírása, oka,
panasszal kapcsolatos igény.


6.3.A Társaság a panaszkezelés során a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.


6.4. A Társaság a Felhasználó szabályszerűen (jelen szabályzatban meghatározottak szerint) előterjesztett panaszát legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, arra írásban reagál. Amennyiben a Társaság úgy ítéli meg, hogy a panasz alaptalan, úgy azt – az indokok feltüntetése mellett – elutasítja. Amennyiben a Társaság a panaszt megalapozottnak találja, úgy megteszi mindazon intézkedéseket, melyek a panaszban megjelölt sérelmek elhárításához szükségesek.


6.5. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is –, továbbá az azokra adott válaszokat a Társaság öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Társaság leselejtezi.


6.6. Amennyiben a panasz teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, úgy a Felhasználó hatósági vagy békéltető testület előtt eljárást kezdeményezhet.


6.7. Hatósági eljárás:


A Felhasználó panaszának teljes vagy részbeni elutasítása esetén – a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján – elsőfokon a  közigazgatási hatósági ügyekben eljáró járási hivatalhoz, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, míg másodfokon az országos illetékességgel rendelkező Pest Megyei Kormányhivatalhoz fordulhat.

 

A Felhasználó az illetékes és hatáskörrel rendelkező hivatalokról az alábbi weboldalon talál további információkat: http://jarasinfo.gov.hu.

 

6.8. Békéltető testület előtti eljárás:


A Felhasználó panaszának teljes vagy részbeni elutasítása esetén jogosult az alábbi, választása szerinti békéltető testületekhez fordulni:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.                                                                             

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525                               

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Amennyiben a Felhasználó a bírósági vagy hivatali jogvitát el kívánja kerülni, úgy a Weboldal működésével vagy a Társaság tevékenységével kapcsolatos panaszával jogosult a békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület elsődleges feladata, hogy a Társaság és a Felhasználó közötti jogvita rendezése során közreműködjön, a felek között egyezséget hozzon létre.


6.9. Egyéb panasszal kapcsolatos eljárási lehetőségek:


A Felhasználó a panaszának teljes, vagy részbeni elutasítása esetén jogosult tovább az Európai Uniós online vitarendezési platform igénybevételére.

Elérhetőség: http://ec.europa.eu.odr.

 

 6.10. Bírósági fórum:


Amennyiben a Felhasználó panaszával kapcsolatos eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználó a jogvita rendezése céljából jogosult az illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK


7.1. A Társaság adatkezelési tájékoztatója a Weboldalon elérhető és megismerhető.


7.2. Ha a szerződési feltételek bármelyike érvénytelenné válik, vagy hatályát veszti, az érvénytelen rendelkezések helyébe azok a rendelkezések kerülnek bevezetésre, amelyeknek értelme a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéséhez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatályon kívül helyezése nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.


7.3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


Veresegyház, 2020. április 29.

 

M/1 számú melléklet: Elállási nyilatkozat minta a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján letöltése

 

Keresés